TIMOUN KI PEDI

 

10 Janvye 2009
Immokalee, Florida

ADJI DESIR

Foto of Adji Desir Foto of Adji Desir

DESKRIPSYON

Dat Nesans-li: 15 oktòb 2002 Kote-1 Fèt: Naples, Florida
Sèk-li: Mal Koulè Cheve-1: Nwa
Wotè-1: 3'0" Koulè Je-1: Mawon
Gwosè-1: 45 liv Ras-li: Nwa (Ayisyen)

DETAY-YO

Adji Desir disparèt devan kay granmè-1 nan Immokalee, Florida depi nan samdi 10 janvye 2009 vè 5:30 nan laprèmidi. Yo di Adji te sòti deyò-a pou-1 al jwe ak timoun ki nan katye-a apre-1 te fin soupe. Yo te fè deklarasyon di li pèdi yon ti tan apre sa. Epi jis kounye-a yo pa konn ki kote li ye.

KOMANTÈ

Dènye fwa yo te wè Adji, li te genyen yon mayo jòn e ble, yon pantalon kout jòn e ble ak yon tenis gri. Li gen difikilte mantal epi li aji tankou yon timoun dezan. Li pa pale byen, li pa ka pale anpil pawòl epi li konprann kreyòl sèlman.

REKONPANS

FBI ofri $10.000 rekonpans pou enfomasyon ki ka ede-yo jwen Adji Desir.


Nenpòt moun ki ta gen enfòmasyon konsènan koze sa-a, li pa fèt pou antrepran okenn aksyon pou kont li, men li fèt pou li avèti Biwo Sheriff ki nan Collier County-a imdiatman nan nimewo telefòn sa-a: 1-239-793-9300 ak rele FBI nan nimewo telefòn gratis sa-a: 1-866-838-1153 oswa ale nan Biwo FBI ki pi pre-a, ouswa ale Lapolis. Si nenpòt moun ta wè-1 nan yon peyi ki andeyò Lèzetazini, tanpri kontakte Anbasad ou Konsila Ameriken ki pi pre-a.

| An Anglè | Biwo Lokal nan Tampa | Ankèt sou kidnapin ak moun ki disparèt (pèdi) |
| Paj entènèt FBI | Biwo loka FBI |